ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАРКЕТПЛЕЙС ПЛАТФОРМА ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ADVISOR.LIVE

 • ПОНЯТИЯ И ДЕФИНИЦИИ
  1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Адвайзър Лайв ЕООД“ с ЕИК 204645662, със седалище и адрес на управление: България, П.К 1359 Люлин 437, гр. София, наричано по-долу за краткост ОПЕРАТОР, и Потребителите на платформата за консултантски услуги www.advisor.live, наричани по-долу “ДОСТАВЧИК“ и „КЛИЕНТ“;
  2. „Онлайн маркетплейс платформа“ или „Платформата“ – сайт, хостван на домейна www.advisor.live и неговите поддомейни, управляван от Оператора. Данни за контакт с Оператора: e-mail info@advisor.live ; тел. 0877552750;
  3. „Потребител“ на Платформата е всеки „Доставчик“ „Клиент“ и нерегистриран гост, достъпващ домейна;
  4. „Доставчик“ – Физически и Юридически лица, предоставящи консултантски услуги на Клиенти във видеочат през Платформата; 
  5. „Клиент“ – Физически и Юридически лица, използващи предоставяните консултантски услуги от Доставчици във видеочат през Платформата;
  6. „Сесия“ – конкретно дефинирана единица време, за което се провежда консултантска услуга;
  7. „Акаунт“ - раздел от Платформата, формиран от e-mail адрес и парола, или чрез легитимация с facebook или google акаунт, използван от Доставчици и Клиенти. Акаунтът може да съдържа един „Профил“ или група от  „Профили“;
  8. „Профил“ – раздел от Акаунта, използван от индивидуално лице;
  9. „Регистрация“ – създаване на Акаунт 
  10. „Надзорен орган“ е орган или институция, към които могат да се обърнат Потребителите, в качеството им на ползватели на електронни услуги от разстояние: 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

 • РЕГИСТРАЦИЯ И ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ
 1. За да използват всички услуги на Платформата, Потребителите следва да въведат e-mail и парола или да се лeгитимират чрез профила си във facebook или google, с което се счита, че са приели настоящите Общи условия. Приемане на настоящите общи условия се извършва и при финализиране на всяка резервация от страна на Клиента;
 2. При извършване на регистрацията или резервация, Потребителите се задължават да предоставят верни и актуални данни;
 3. Доставчиците и Клиентите, които са Физически лица по смисъла на закона, изполващи услугите, предоставяни от Платформата декларират, че са пълнолетни граждани и притежават документ за самоличност, издаден от институция в България;
 4. Операторът, чрез Платформата или през какъвто и да е друг канал, не изисква и не съхранява копия от лични документи, данни на платежни инструменти и друга чувствителна информация;
 5. Потребителите декларират, че ще изполват услугите през Платформата на територията на Република България, по смисъла на чл. 21, ал. 6 от ЗДДС, както и на чл. 58, буква „в“ от Директивата за ДДС;
 6. Достъпвайки домейна и/или използвайки услугите на Платформата, вие се съгласявате с Общите Условия, Политиката за поверителност на личните данни и Политиката за „бисквитките“. В случай, че не сте съгласни с тези документи, вие не трябва да използвате услугите, предоставяни през Платформата;
 7. Забранява се използването и предоставянето на достъп до Акаунта от други лица, освен от неговия титуляр;
 8. В случай на неправомерно проникване или обсебване на Акуанта, или ако установите достъп на други лица до него, трябва незабавно на уведомите Оператора в писмен вид на посочените контакти в раздел I, т. 2;
 9. Операторът си запазва правото да преустанови достъпа до Акаунта по всяко време на даден потребител, по собствена преценка, временно или за постоянно, в случай че са налице данни, предпоставки, сигнали или съмнение за неизъпленение на Общите условия или на законите на Република България;
 • ОТГОВОРНОСТ
  1. В случай, че настъпи събитие по член 9 от раздел II на Общите условия, Операторът не дължи на Доставчика превод на неизплатени средства за проведени или предплатени резервации;
  2. В случай, че настъпи събитие по чл. 9 от раздел II на Общите условия, отговорност на Оператора е да възстанови платените от Клиенти средства към Доставчик с преустановен достъп за всички сесии, които са резервирани най-рано 48 часа след момента на преустановяването на достъпа и като приспадне банковите такси и комисионни.
  3. Операторът не дължи възстановяване на платените от Клиенти средства към Доставчик с преустановен достъп по чл. 2 от раздел III на Общите условия, при съмнение за обвързаност на Клиенти с Доставчик, с цел недобросъвестно използване на услугите на Платформата и нанасянето й на вреди;
  4. Операторът не носи отговорност при грешно попълнени данни в Акаунтите от страна на Потребители, в следствие на което произтичат финансови или други загуби; 
  5. Операторът не носи отговорност при невъзможност за достъп до Платформата, в случай на непреодолима сила, случайни събития, независещи от Оператора проблеми с хостинг сървъри, проблеми в Интернет свързаността между потребителите, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи;
  6. Операторът не носи отговорност за качеството и достоверността на предлаганите консултантски услуги от Доставчици, за тяхната (на Доставчиците) квалификация, образователна степен, ниво на подготовка и за произтекли от това събития;
  7. Операторът не носи отговорност за загуба на средства на потребителите, произтекли от действия или събития описани в чл. 7 и чл. 8 от раздел II.
  8. Отговорност на всеки Доставчик е съвестно и в пълен размер да декларира приходите си, реализирани през Платформата, в съответствие със законово установените срокове и процедури пред: 

Национална агенция за приходите  

Адрес: бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52, София, България; 

Информационен център на НАП - 0700 18 700,

Електронна поща: infocenter@nra.bg

  1. Операторът носи отговорност да подава информация регулярно или при поискване, според законово установените норми, към Надзорни и други компетентни органи, за изплатените към Доставчиците възнаграждения от страна на Клиентите;
  2. Операторът носи отговорност да не продава, отдава под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Потребителите лична информация на трети лица с цел изгода;
  3. Операторът не носи отговорност за съдържанието на коментарите, публикувани на Платформата, и е негово право да ги премахва, ако бъдат установени обидни, расистки, хомофобски или друг тип нецелесъобразни послания;
  4.  Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на публикуваната информация в Акаунтите или предоставена в Сесиите принадлежат на публикувалия ги Потребител и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване. Потребителят декларира, че е носител на авторските права или има правото да използва съответното съдържание, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание в Платформата или предоставянето му на Оператора за разполагане на Платформата не нарушава правата на трети лица;
  5. Операторът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги, като не носи отговорност за съдържанието в Акаунтите, както и провежданите Сесии, включително за правата на интелектуална собственост върху това съдържание, както и за дейността на Потребителите във връзка с използване на Платформата. Операторът няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на услуги, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителите посредством ползването на услугите.
  6. Всеки потребител, в момента на Регистрацията си с Aкаунт се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Оператора и неговите представители;
  7. Операторът носи отговорност обявените цени на Платформата да бъдат крайни за Клиентите и да включват всички необходими данъци и такси;
  8. Операторът носи отговорност да не налага допълнителна стойност при използването на комуникация с него или при предоставянето на допълнителни услуги чрез Платформата, за които няма официално обявена крайна цена;
  9.   Потребителят се задължава  при ползване на предоставения му достъп до електронната Платформа:
   - да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
   - да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
   - да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
   - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
   - да уведомява незабавно Опрератора за всеки случай на извършено или открито нарушение;
   - да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само: да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
   - да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на Оператора и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
   - да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
   - да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
   - да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на потребителското име и паролата;
   - да не зарежда, да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица и да не предоставя на Оператора съдържание - информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали, които:
           - противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
           - са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото.
 • ДОСТАВЧИЦИ 
  1. Всеки регистриран Потребител има възможността да бъде Доставчик на консултантска услуга във видеочат чрез функционалностите, които Платформата му предоставя; 
  2. Доставчикът не дължи регулярна месечна такса на абонаментен принцип за използването на Платформата;
  3. Доставчикът въвежда в Акаунта си свой IBAN и две имена като титуляр на сметка за ФЛ (или данни на ЮЛ), издаден от банкова или небанкова финансова институция, регистрирана в България, по който ще получава преводи за проведените Сесии; имената като титуляр на сметка за ФЛ следва да съответстват на имената посочени в Акаунта. При промяна на тези данни след първоначалното им въвеждане, следва да уведоми в писмен вид Оператора на посочените контакти;
  4. Доставчикът собственоръчно и по своя воля определя и настройва желаните часове в Акаунта си, в които да упражнява дейността си през Платформата; Сесиите могат да бъдат с продължителност 30 или 60 минути;
  5. Доставчикът собственоръчно и по своя воля определя и настройва желаната сума за Сесиите в Акаунта си, които провежда през Платформата в рамките на конкретен диапазон, който е определен в т. 6 от раздел IV;
  6. Цената за брой Сесия може да варира като стойност от 10лв до 300лв. За увеличение на лимита, Доставчикът следва да се свърже през посочените контакти в Общите условия с Оператора; Доставчиците следва да определят крайни цени за Клиентите с всички включени данъци и  такси;
  7. Операторът удържа плаващ като стойност процент от всяко плащане към Доставчика, в зависимост от броя реализирани Сесии за предходния календарен месец, по установените рамки в т. 8 от раздел IV;
  8. При реализирани от Доставчика Сесии до 100 часа включително (или 6000 минути в Сесии от по 30 или 60 минути)  за предходния месец, Операторът начислява за своя сметка и като възнаграждение за предоставяне на услугите си 20% комисионна от стойността за всяка Сесия. При релаизирани от Доставчика Сесии от 100ч и 30м включително до 120ч включително за предходния месец, Операторът начислява 15% комисионна от стойността на всяка Сесия. При релаизирани от Доставчика Сесии от 120ч и 30м включително или повече за предходния месец, Операторът начислява 10% комисионна от стойността на всяка Сесия.
  9. Доставчикът получава превод на сбор от платените към него суми за всяка Сесия от страна на клиенти до 168 часа след провеждането им, в случай че някоя от Сесиите не е оспорена от Клиент;
  10. За резервирана и впоследствие отменена от страна на Клиента Сесия, най-късно 24ч преди настъпването й, Доставчикът не получава възнаграждение, а сумата се възстановява на Клиента от страна на Оператора след приспадане на банковите такси и комисиони за сметка на Клиента . Сесии, които са отменени от страна на Клиент по-късно от 24ч преди настъпването им се считат за проведени;
  11. В случай, че Доставичкът отмени резервирната с него Сесия от Клиент до 12ч преди настъпването й, дължимите банкови такси и комисионни по възстановяване на платената от Клиент сума са за сметка на Доставчика като те се приспадат от други дължими преводи към него;
  12. В случай, че Доставчикът отмени резервираната с него Сесия по-късно от 12ч до насроченото време за провежеданото й, или не я проведе, Операторът удържа от Доставчика сумата по тази Сесия в двоен размер , като приспада разликата от други дължими преводи към него; 
  13. Операторът не носи отговорност, в случай на отменено или забавено за неопределен срок плащане към Доставчик, в съответствие с  описаните в т. 5 от раздел III, т. 9 от раздел II и т. 11 до раздел IV случаи;
  14. Операторът си запазва правото по своя преценка да намали комисионната си в полза на Доставчик по всяко време, но при никакви обстоятелства да не я увеличава в разрез с т. 10 от раздел IV;
  15. Доставчикът има право да използва генератор на промо кодове, ако тази опция е налична в Акаунта му в Платформата, с който да генерира вкл. до 100% намаление от обявените цени за еднократна или постоянни отстъпки, с цел провеждане на собствени кампанни с Клиенти; 
  16. Всеки Доставчик се съгласява Акаунта му да бъде промотиран онлайн за сметка на Оператора, в качеството си на Доставчик на услуга, която може да бъде открита на Платформата от Клиенти.
 • КЛИЕНТИ
  1. Всеки регистриран потребител има възможността да бъде Клиент на Доставчик, като резервира Сесия за консултантска услуга във видеочат с него през Платформата;
  2. Клиентът не дължи регулярна месечна такса на абонаментен принцип за използването на Платформата;
  3. Плащането за услугите на Доставчик се извършва само и единствено с банкова карта Maestro, Visa или MasterCard чрез Виртуален 3D Пос терминал, издадена от банкова или небанкова финансова институция с регистрация в България;
  4. Клиентът декларира, че мястото на изпълнение на сделката или мястото, на което се намира по време на консултацията е България по смисъла на чл. 21, ал. 6 от ЗДДС, както и на чл. 58, буква „в“ от Директивата за ДДС;
  5. Клиентът следва да бъде Картодържател на картата, с която заплаща за услугата. Не се допуска извършване на плащания с карти, които не са издадени на името на Клиента;
  6. Операторът не изисква и не съхранява данни на картата, с която е платена Сесията. Обработка на плащанията се извършват в криптирана среда от лицензиран платежен оператор с регистрация в България;
  7. За резервирана от Клиента и впоследствие отменена от Клиента Сесия, най-късно 24ч преди настъпването й, платената сума се възстановява на Клиента от страна на Оператора след приспадане на банковите такси и комисиони за сметка на Клиента;
  8. За резервирана от Клиента и впоследствие отменена или непроведена от Доставчика Сесия, платената сума се възстановява на Клиента от страна на Оператора в пълен размер;
  9. За резервирана от Клиента и впоследствие отменена от страна на Клиента Сесия, по-късно от 24ч преди насроченото й провеждане, Сесията се счита за проведана и не се дължи възстановяване на платената от Клиента сума; 
  10. Клиентите са длъжни да спазват добър тон и поведение в Сесиите си с Доставчици, да не обиждат, да не уронват престижа, да зачитат и уважават личността на Доставичка, като последният има право да прекрати по всяко време Сесията, ако това условие не е спазено, без да възстановява платената сума на Клиента;
  11. Приемайки Общите условия, всеки Клиент следва да е наясно, че няма право на отказ от договор, сключен от разстояние, по отношение на договорите:

А) за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

Б) за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.