Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

 1. Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, АДВАЙЗЪР ЛАЙВ ЕООД полага усилия да отговори на всички изисквания на новата регулация, като събира лични данни на лицата само дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на съответните услуги, като поема ангажимент за тяхното отговорно и законосъобразно съхранение.

 1. Моля обърнете внимание - с предоставянето на личните Ви данни, Вие потвърждавате, че имате навършени 18 години.  В случай, че това не е така, следва незабавно да се свържете с нас, за да предприемем действия по заличаването им.
 2.  Връзки на трети страни
 • Този уеб сайт може да включва връзки към други уеб сайтове, плъгини и приложения на трети страни. Кликването върху тези връзки или активирането им може да позволи на трети страни да събират или споделят данни за Вас. Ние не контролираме тези уеб сайтове и съответно не носим отговорност за техните декларации за поверителност. Когато напускате нашия уеб сайт, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.
 1. Бисквитки
 • Можете да настроите браузъра си да откаже всички или някои бисквитки или да Ви предупреждава, когато уеб сайтовете задават или имат достъп до бисквитки. Ако деактивирате или откажете бисквитките, моля, имайте предвид, че някои части от този уеб сайт може да станат недостъпни или да не функционират правилно. За повече информация относно бисквитките, които ползваме, моля, вижте ТУК

 1. Информация относно Администратора на лични данни
 1. Наименование: АДВАЙЗЪР ЛАЙВ ЕООД
 2. ЕИК : 204645662
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, П.К 1359, район Люлин, бл. 437, ет. 14, ап. 95
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, П.К 1359, район Люлин, бл. 437, ет. 14, ап. 95
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, П.К 1359, район Люлин, бл. 437, ет. 14, ап. 95
 6. E-mail: info@advisor.live
 7. Телефон: 0877552750

 

III. Надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Телефон:02 915 3 518
 4. Email:  kzld@government.bg kzld@cpdp.bg
 5. Уеб сайт:  www.cpdp.bg
 1. Принципи на обработка
 1. АДВАЙЗЪР ЛАЙВ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

-          Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

-          Ограничение на целите на обработване;

-          Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

-          Точност и актуалност на данните;

-          Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

-          Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 1. АДВАЙЗЪР ЛАЙВ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

-          разкриват расов или етнически произход;

-          разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

-          генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 1. Личните данни са събрани от АДВАЙЗЪР ЛАЙВ ЕООД от лицата, за които се отнасят.
 2. Възможно е да обработим личните Ви данни без Вашето знание или съгласие, но само в рамките на позволеното от закона. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 1. Основания за обработка
 1. Администраторът събира, обработва и съхранява лични данни когато това е необходимо за предоставяне на услуги от разстояние чрез поръчка през електронната платформа (уеб сайт) на Администратора.
 2. При обработката на лични данни, основаваща се на съгласието на субектите на данни, Администраторът предоставя на вниманието на субекта подходящата информация, за да гарантира неговото свободно и информирано съгласие.

-          Когато обработката се основава единствено на съгласието на Потребителя, с цел осигуряване свободния избор на Потребителя, Администраторът предоставя възможност съгласие за обработката за различните цели да бъде давано и оттегляно самостоятелно.

 1. Администраторът обработва лични данни за изпълнение на задълженията му, възложени от закона, като (но не само) задължения към Национална агенция по приходите и други държавни и общински органи.
 2. Администраторът ще обработва лични данни и когато това е необходимо за защита на неговите легитимните интереси или тези на трета страна, когато това е пропорционално спрямо правата и интересите на субектите на данни.
 1. Цели на обработката
 1. Администраторът събира, обработва и съхранява лични данни за ефективно предоставяне на услуги на информационното общество, чрез поддържането на електронна платформа, при регистрацията на потребителски профил в уеб сайта, както и:
 2. За изпълнение на договорите, сключени между Администратора и между Потребители, когато договорът е сключен от разстояние, включително:

-          идентифициране на потребителя при сключване на договора

-          изпълнение на поетите задължения по договор от разстояние

 1. За осигуряване информираността на потребителя относно актуални теми от сферата на дейност на администратора, както и текущи промоционални оферти, чрез изпращане на нюзлетър.

VII. Срок на съхранение на данните

 1. Администраторът съхранява данните, съдържащи се в потребителския профил на Потребителя в електронната платформа на Администратора за времето, за което профилът е активен. При деактивация (изтриване) на потребителския профил всяка информация, за която няма друго основания за обработка, се изтрива.

-          Такова основание за обработка би било изпълнение на задълженията на Администратора по договор, сключен с Потребителя или от закона.

 1. Администраторът съхранява данните, обработвани във връзка с изпълнение на договорните му задължения за срока на договора и за ограничен период след това на основание защита на легитимните интереси на Администратора при възникнали рекламационни или други претенции на Потребителя, както и за изпълнени на законовите си задължения.
 2. Администраторът обработва данни, обработвани за осигуряване информираността на потребителя, до оттегляне от потребителя на съгласието, дадено за това.

VIII. Сигурност на данните

 1. Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, е приоритет на АДВАЙЗЪР ЛАЙВ ЕООД, с оглед на което Администраторът взима превантивни мерки при изграждане на информационната си инфраструктура, както и мерки за контрол на сигурността, прилагани в хода неговата дейност.
 2. Цялата база данни от сайта се намира на защитен сървър, за който се прилагат стандартни протоколи за защита на информацията.
 1. Категории получатели на лични данни
 1. Администраторът допуска разкриване на лични данни при изрично поискване на потребителя на посочен от него получател.
 2. При изискване на закона или публичен орган Администраторът разкрива само точно поисканите данни за конкретните цели на лицата, посочени в закона или посочени/упълномощени от публичния орган.
 3. Администраторът може да предоставя лични данни на трети лица – обработващи лични данни, въз основа на писмено споразумение:

- Доставчици на услуги, които предоставят ИТ услуги и системна администрация;

- Професионални консултанти, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи;

- Правителствени органи, които изискват от нас да докладваме за процесите по обработка;

 1. Ние изискваме от всички трети страни, на които прехвърляме Вашите данни да спазват сигурността на личните Ви данни и да ги третират съгласно закона. Третите страни могат да обработват личните Ви данни само за конкретно определени цели и в съответствие с нашите указания.
 2. Права и задължения на Потребителите във връзка с обработката на личните им данни
 1. Право на оттегляне на съгласието: когато обработката на лични данни се осъществява на единствено основание изрично даденото съгласие на Потребителя, същото може да бъде оттеглено по всяко време чрез изпращане на писмено заявление в свободен текст на електронния адрес на Администратора, което няма да се отрази на законосъобразността на предшестващата обработка.

-          Следва да се има предвид, че оттеглянето на съгласието може да направи предоставянето на някои услуги невъзможно, например при оттегляне на съгласие за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на потребителски профил в електронната платформа на Администратора, акаунтът ще стане неактивен.

 1. Право на достъп: Потребителят може да поиска от Администратора информация относно това дали и кои негови лични данни се обработват, както и начините и целите на тяхната обработка

-          При поискване Администраторът предоставя копие от обработваните лични данни в електронна или друга подходяща форма.

-          Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но АДВАЙЗЪР ЛАЙВ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 1. Право на коригиране: Потребителят има право да коригира или допълни неточна информация, свързана с него, директно чрез потребителският си профил в електронната платформа или чрез отправяне на искане до Администратора.
 2. Правото „да бъде забравен“: Потребителят има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

-          личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

-          оттегляне на съгласието, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

-          възражение срещу обработването на свързаните с Потребителя лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

-          личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

-          личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

-          личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, когато става дума за обработване на лични данни на деца въз основа на съгласие.

 1. Правото „да бъде забравен“ не е безусловно. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

-          за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

-          за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

-          по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

-          за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

-          за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 1. Право на ограничение на обработването: Потребителя има право да поиска от Администратора да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато:

-          оспори точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

-          обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните му данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

-          Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителя го изисква за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

-          При възражение срещу обработването се очаква извършване на проверка относно преимуществото на законните основания на Администратора пред тези на Потребителя.

 1. Право на възражение: Потребителят може да възрази срещу обработката на данни и Администраторът е длъжен да се съобрази с възражението когато:

-          обработването се извърша на основание защита на обществения интерес или легитимния интерес на Администратора или трето лице. Потребителят има право да възрази срещу обработката на лични данни и Администраторът е длъжен да прекрати обработка освен ако не докаже преимуществото на законните основания на Администратора пред тези на Потребителя или необходимост от обработването на данните за защита на правни интереси

-          се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, включително чрез профилиране.

-          личните данни се обработват за научни или исторически изследвания или за статистически цели, освен ако обработването е необходимо за изпълнение на задача, осъществявана по причини от публичен интерес.

 1. Право на преносимост: Потребителят може да поиска от Администратора по всяко време личните си данни в удобен и четим формат и има право да ги прехвърли на друг Администратор.

-          Когато това е технически осъществимо, Потребителят може да поиска от Администраторът да прехвърли данните на Потребителя на посочен от него Администратор, когато обработката на данни се осъществява на основание съгласието на потребителя или на договорно основание.

 1. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни, което може да породи  висок риск за правата и свободите на потребителя, Администраторът уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
 2. Администраторът не е длъжен да прави уведомление, ако:

-          е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

-          е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата на Потребителя;

-          уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 1.   При необходимост, Потребителят има право да подаде жалба до Администратора чрез някоя от предвидените формите за контакт или да подаде жалба директно до надзорния орган – Комисия за защита на личните данни.
 2. Потребителят отговаря за пълнотата и коректността на данните, които предоставя.
 3. Потребителят няма право да предоставя лични данни на трети лица, без да е получил тяхното изрично и конкретно съгласие за това.
 4. Поддържане актуалността на данните е отговорност на Потребителя.
 5. Упражняване правата на потребителите
 1. За упражняване на горепосочените права, Потребителите могат да изпратят искане до Администратора в свободен текст, изпратено на традиционен носител на адреса на Администратора или електронен носител на посочения имейл адрес.
 2. Правото „да бъде забравен“ за потребители с потребителски профил в електронната платформа може да бъде упражнено и директно от потребителя, чрез задействане на предоставената опция за изтриване на профила.
 3. За да окаже исканото съдействие, Администраторът може да предприеме мерки за идентификация и проверка за съответствие между лицето, за което се отнасят данните и лицето, отправило искането.